Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyarországi Angol Telivér Futtatók Egyesülete

Szervezeti és Működési Szabályzata

1.1.   Az egyesület neve

1.2.   Az egyesület székhelye

1.3.   Az egyesület céljai

1.4.   Az egyesület nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatok

2.1.   Elnökség

2.1.1.Elnökségi ülés rendje

2.2.   Közgyűlés

2.3.   A felügyelő bizottság működése és ügyrendje

3.1.   Az egyesület képviselete harmadik személlyel szemben

3.2.   A bankszámla feletti rendelkezés és az utalványozási jogkörök

3.2.1. Az egyesület bankszámlája és számlavezető hitelintézete

3.2.2. A pénzügyi feladatok és hatáskörök

3.3.3. Bankszámlán történő pénzforgalom, fizetési módok

3.4. Iratkezelés, bizonylatok kezelése

4.1 Az egyesület gazdálkodása

5. 1Az egyesület kapcsolatai

5.2. A közvélemény tájékoztatása, médiakapcsolatok

6.1 Az egyesület tagjai

6.1.1. Tagok jogai

6.1.2. Tagok kötelezettségei

7.1. Vegyes és záró rendelkezések

 

 

1.1. Az egyesület neve:

 

Az egyesület elnevezése: 

 • Magyarországi Angol Telivér Futtatók Egyesület

Az egyesület rövidített elnevezése:

 • MAFE

Az egyesület idegen nyelvű elnevezéssel ezidő szerint nem rendelkezik.

 

1.2.  Az egyesület székhelye:

 

2120 Dunakeszi, Déryné u. 12.

 

1.3.  Az egyesület céljai:

 

A 2010. április 20.-án elfogadott alapszabály II. pontja szerint.

Az egyesület terveit és céljait illetően az elnök vagy két elnökségi tag együttesen határoz.

 

1.4.  Az egyesület nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatok:

 

Az alapító okirat kelte: 2010. április 20.

Nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság:  Pest Megyei Bíróság

Nyilvántartási szám:  TE-5862

Nyilvántartásba vétel időpontja (a végzés jogerőre emelkedésének időpontja):

2010. június 10.

Nyilvántartást elrendelő végzés száma: 4.Pk.60.099/2010/4.

Az egyesület működésének jellege: nyílt egyesület

 

 

2.1.  Elnökség

 

Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg, 4 évre. Ha szükséges pótválasztást kell tartani. Az elnökség 5 tagú.

Az elnökség tagjai: Közgyűlés által választott Elnök, Elnökhelyettes, 2 fő elnökségi tag és szintén a Közgyűlés által választott titkár.

Tagok:

 • ·         Losonczi Gábor – elnök (2010. 04. 20 – 2014. 04. 20.)

Törölve: 2012. 12. 15.

 • ·         Mikóczy Zoltán – alelnök(2010. 04. 20 – 2014. 04. 20.)

Törölve: 2012. 12. 15.

 • ·         Siklósi Tamás – elnökségi tag (2010. 04. 20 – 2014. 04. 20.)

Törölve: 2012. 12. 15.

 • ·         Dénes Péter – elnökségi tag (2010. 04. 20 – 2014. 04. 20.) 

Törölve: 2011. 04. 05.

 • ·         Deák György – elnökségi tag (2011. 04. 05 – 2015. 04. 05.)

Törölve: 2012. 12. 15.

 • ·         Nagy István – titkár (2010. 04. 20 – 2014. 04. 20.)

Törölve: 2012. 12. 15.

 • ·         Deák György – elnök (2011. 12. 15 – 2015. 12. 15.)
 • ·         Pálfi Gábor – elnökhelyettes (2011. 12. 15 – 2015. 12. 15.)
 • ·         Mikóczy Zoltán – elnökségi tag (2011. 12. 15 – 2015. 12. 15.)
 • ·         Orbay Gábor – elnökségi tag (2011. 12. 15 – 2015. 12. 15.)
 • ·         Nagy István – titkár (2011. 12. 15 – 2015. 12. 15.)

 

 

Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettő akadályoztatása esetén két elnökségi tag helyettesíti.

 

Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, míg ez utóbbi eljárásának kizártsága esetén a fennmaradó kettő elnökségi tag együttesen jogosultak eljárni az Egyesület ügyeiben és képviseletében.

 

A titkár feladatai:

a) Iratkezelés, bizonylatok kezelése

b) Pénzkezelés az elnökség által elfogadott pénzkezelési szabályzattal összhangban

c) Az egyesület jelentéseinek hozzáférhetővé tétele

d) Közreműködés az elnökségi ülések előkészítésében, illetve a döntések gyakorlati végrehajtása

e) Közreműködik a Felügyelő Bizottsági ülések előkészítésében

f) Az egyesület működése során szükségessé váló szerződéskötések előkészítése

g) Pályázatfigyelés, pályázati anyagok előkészítése, benyújtása, adminisztrációja

h) Az egyesület napi gazdálkodásával kapcsolatos napi feladatok végrehajtása

A titkár munkáját társadalmi munkában látja el, míg a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik.

 

2.1.1. Az Elnökségi ülés rendje

 

Az Elnökség üléseit az Elnök vagy legalább két elnökségi tag jogosult összehívni a napirend közlésével.

Az Elnökségi tagok meghívása az Elnökség üléseire többféle úton történhet, így:

–          fax

–          e-mail

–          kivételesen: telefon

Ezen okból az Elnökségi Tagok kötelesek megválasztásukkor bejelenteni azon elérhetőségeiket, amelyekre a meghívó küldését kérik.

Az ülés összehívója kérésre köteles a meghívót postai úton, ajánlott, tértivevényes formában kiküldeni az Elnökségi Tagnak.

Az Elnökség ülésére meg kell hívni a Felügyelő Bizottság tagjait is tanácskozási joggal.

Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van (a jelenlét számításánál az Elnök nem számít megkülönböztetett tagnak, így az ülések távollétében is megtarthatók). Az Elnökség a megjelentek számától függetlenül legalább három igen szavazat mellett hozhatja meg érvényesen a határozatait.

 

Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, az ülésen elhangzottak rögzítése céljából. A jegyzőkönyv tartalmazza az elhangzottak lényegét, emellett az érdemi körülményeket, a tárgyalt témákhoz fűződő írásbeli előterjesztéseket, dokumentumokat másolatban kell mellékelni.

A jegyzőkönyvet a Titkár vezeti és az Elnök hitelesíti. Az ülésről készített jegyzőkönyveket eredetben kell irattárazni, de dönthetnek úgy is, hogy minden jelenlévő aláírja.

Az Elnökség és a Közgyűlés valamennyi ülésén hozott határozata rögzítése kerül a Határozatok Könyvében, melyet az Elnök vezet és amelyből megállapítható a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye.

Az egyesület működésével kapcsolatos iratok megtekintését az Elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban, az egyesület székhelyén vagy az Elnök által megjelölt egyéb helyen az Elnök biztosítja.

Bármely egyesületi tag – ideértve a Felügyelő Bizottság tagjait – az iratokba betekinthet, amennyiben az iratbetekintésre vonatkozó kérelmét legalább 15 munkanappal ezt megelőzően benyújtotta. Az iratbetekintés nem tagadható meg, kivéve azon eseteket, amelyekben ezt adatvédelem, személyiségi jogok, üzleti titok illetve más, jogszabály által elismert titokvédelem körébe eső kérdéseket érint.

Az Elnökség kizárólagos döntési jogköre kiterjed:

• Irányítja a MAFE tevékenységét két Közgyűlés között s gazdálkodik a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján. Ellátja a gazdálkodási, működési feladatok ellátásához fűződő adminisztrációs és adatszolgáltatási feladatokat, meghatározza az egyesület ügyviteli szervezetét és munkáltatói jogkört gyakorol a vezető beosztású alkalmazottak felett.

 • Az elnökség dönt mindazon egyesületi kérdésekben, melyek nem tartoznak a Közgyűlés,

vagy a Közgyűlés által választott testületek hatáskörébe.

• Az alapszabály keretei között az egyesületi vagyon felhasználására és gyarapítására

• A gazdálkodásról szóló éves beszámoló elfogadása, legkésőbb a tárgyévet követő év május hónap  31. napjáig

Az egyesület Elnökének feladatai, hatásköre az alapszabály IV/6. pontjában megfogalmazottakon túl:

 

•     Az egyesület képviselete

•     Tagokról naprakész tagnyilvántartást vezet

 • Az egyesület működésével kapcsolatos iratok megtekintését az Elnökkel előzetesen

egyeztetett időpontban, az egyesület székhelyén vagy az Elnök által megjelölt egyéb helyen az Elnök biztosítja.

 • Az egyesület éves beszámolójának elkészítése, az ezekre vonatkozó javaslatoknak az Elnökség elé terjesztése
 • Közgyűlés összehívása

•     Az alapító okirat, a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat illetve az Elnökség döntései alapján meghatározott egyéb feladatok ellátása.

 

Az Elnök a hatáskörének gyakorlását a Titkárra bízhatja, anyagi kötelezettséggel járó döntést azonban, csak akkor hozhatnak, ha nyilvánvaló károsodástól óvják meg az Egyesületet.

 

2.2. Közgyűlés

Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

A Közgyűlésre meg kell hívni a tiszteletbeli tagokat és a pártoló tagokat is.  A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart.

 

A Közgyűlést meghívóval kell összehívni, mely tartalmazza a közgyűlés helyét, időpontját, napirendjét és az esetlegesen meghiúsult Közgyűlés helyett tartandó megismételt Közgyűlés időpontjára vonatkozó rendelkezést.

Akkor szabályszerű az összehívás, ha a Közgyűlési meghívó a Magyar Turf c. szaklap „Hivatalos galopp program” lapszámában a Közgyűlés napját megelőzően legalább 10 naptári nappal közzé lett téve.

Ettől eltérően akkor is szabályszerű az összehívás, ha az újsághirdetés helyett az egyesület nyilvántartott tagjai a tiszteletbeli tagokat és a pártoló tagokat is beleértve a meghívót kézbesítés útján, postai, email, fax küldeményként veszik át.

 

A Közgyűlés összehívására általában az Elnökség jogosult és kötelezett is.

Rendkívüli esetben a Közgyűlés összehívására az Elnök, legalább két elnökségi tag, a Felügyelőbizottság Elnöke, a Felügyelő Biztosság legalább két tagja jogosult. Rendkívüli Közgyűlés összehívását a bíróság is kezdeményezheti.

 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több,  mint ötven százaléka jelen van.

A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök Elnökhelyettes elnököl.

A Közgyűlés valamennyi kérdésében egyszerű szótöbbséggel határoz, kivéve az egyesület alapszabályának vagy módosításának elfogadása, valamint az egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kinyilvánítása vagy megszűnésének kimondása kérdéskörében, ahol a minősített szótöbbség szükséges.

 

A közgyűlés kizárólagos hatásköre:

– Alapszabály megállapítása és módosítása

–  A MAFE vezető tisztségviselőinek megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása, visszahívása, lemondásának tudomásul vétele

– elbírálja az Elnökség tagkizárását kimondó határozata ellen határidőben és szabályszerűen benyújtott fellebbezést

– pénzügyi feladatok ellátása

 

2.3.  A Felügyelő Bizottság működése és ügyrendje

 

A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg 4 évre, ha szükséges, pótválasztást kell tartani.

A Felügyelő Bizottság 5  3 (három) tagú, egyikük a bizottság elnöke, akit a tagok maguk közül választanak meg.

Tagok:

 • Pálfi Gábor – Felügyelő Bizottság elnök (2010. 04. 20. – 2014. 04. 20.)

Törölve: 2011. 12. 15.

 • ·         Ábrahám László – Felügyelő Bizottsági tag elnök (2010. 04. 20. – 2014. 04. 20.)
 • Orbay Gábor – Felügyelő Bizottsági tag (2010. 04. 20. – 2014. 04. 20.)

Törölve: 2011. 12. 15.

 • Horváth Zalán – Felügyelő Bizottsági tag(2010. 04. 20. – 2014. 04. 20.)

Törölve: 2011. 04. 05.

 • Sárközi Péter – Felügyelő Bizottsági tag (2011. 04. 05. – 2015. 04. 05.)
 • Kovács Sándor – Felügyelő Bizottsági tag (2010. 04. 20. – 2014. 04. 20.)

 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az egyesület működését, törvényességét és gazdálkodását, pénz és vagyonkezelését, amelyről jelentést készít a Közgyűlés részére.

Tagja az egyesület vezető tisztségviselőitől jelentést, felvilágosítást kérhet, az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagja az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A Felügyelő Bizottság jogosult az Elnökség soron kívüli ülését kezdeményezni az ok és cél, valamint kívánt napirendek megjelölésével, ennek elmaradása esetén a Közgyűlés összehívását kezdeményezheti.

Az Elnökséget a Felügyelő bizottság indítványára soron kívül vagy annak megtételétől számított 15 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés összehívását kezdeményezheti.

Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság elnöke felel a bizottság működéséért, az ülések összehívásáért, a beszámolók elkészítéséért és a jogszabályok által előírt lépések megtételéért.

Az Felügyelő Bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol a Közgyűlésnek.

A bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, de költségtérítésre jogosultak.

 

3.1.  Az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben

Az Egyesületet az elnök önállóan jogosult képviselni, kivéve a bankszámla feletti rendelkezés jogát.

Az Egyesület elnökét akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és a titkár együttesen, illetve az arra kijelölt két elnökségi tagjogosult írásbeli meghatalmazás alapján képviselni.

 

3.2.  A bankszámla feletti rendelkezés és utalványozási jogkörök

 

Az utalványozás a számla, illetőleg a megfelelő bizonylat ellenőrzése után a bevételek beszedését vagy elszámolását, illetőleg a kiadások kifizethetőségét engedélyezi. E jogosultsággal felruházottak az utalványozók. Az egyesület elnökének, alelnökének Elnökhelyettesének és titkárának utalványozási jogköre az egyesület valamennyi ügyére kiterjed.

A bankszámla felett az egyesület elnöke és a titkár valamint az egyesület elnöke és elnökhelyettese együttesen jogosult rendelkezni.

Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézetekhez, és az aláírási címpéldány egy példányát az irattárban kell elhelyezni.

 

3.2.1. Az egyesület bankszámlája és számlavezető hitelintézete

–  Otp Bank Nyrt.

– Bankszámla száma: 11742001-20064495

 

3.2.2. A pénzügyi feladatok és hatáskörök

 

Az egyesület pénzügyi tevékenységét a Közgyűlés irányítja.

A Közgyűlés pénzügyi feladatai:

a) Az egyesület költségvetésének meghatározása

b) Tagok vagyoni hozzájárulásának megállapítása

b) Az egyesület működésének pénzügyi-gazdasági feltételeinek megteremtése

c) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása

d) Az egyesület vagyonának felhasználására, növelésére vonatkozó intézkedések kidolgozása, a végrehajtás ellenőrzése

e) Az egyesület képviseletében pénzügyi kötelezettségek vállalása, jogok érvényesítése

 

3.2.3. Bankszámlán történő pénzforgalom, fizetési módok

 

Az egyesület pénzeszközeit köteles a hitelintézetnél vezetett bankszámlán tartani, pénzforgalmát lebonyolítani. A bankszámláról egyenlíti ki tartozásait, ide folynak be követelései. Ha törvény vagy kormányrendelet a fizetés módját kötelezően nem írja elő, a felek a fizetési módban szabadon állapodhatnak meg.

Az alkalmazható fizetési módok a következők:

– Átutalás

– Egyszerű vagy csoportos átutalás

– Készpénzfizetés

 

3.3.  Iratkezelés, bizonylatok kezelése

 

Az egyesület iratkezelésének irányításáért és ellenőrzéséért az alelnök Elnökhelyettes és a titkár a felelős. Öt év elteltével az iratokat ki kell selejtezni. A selejtezést a titkár végzi. Selejtezés előtt az iratokat az elnöknek felül kell vizsgálnia. A selejtezésről jegyzőkönyvet kell készíteni.  Az iratselejtezési jegyzőkönyveket összegyűjtve, együtt kell tárolni. A jegyzőkönyvek nem selejtezhetők.

Bizonylatnak minősül minden olyan okmány, amelyet valamely gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljából készítenek. Az egyesület által kiállított bizonylatot a gazdasági esemény, művelet megtörténtének időpontjában kell kiállítani. A bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie, a bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad bejegyezni adatokat. A bizonylatok zárt pénztárban, külön nyilvántartással történő lefűzéséről az egyesület Titkára gondoskodik, kijelöli a nem selejtezhető adatok körét.

 

4.1.  Az egyesület gazdálkodása

 

Az egyesület gazdálkodása a mindenkori irányadó jogszabályok szerint, az alapszabályban foglaltaknak megfelelően történik. Az egyesület vagyonával való gazdálkodás során az Elnökség  megfelelő gondosságával köteles eljárni.

Az egyesületi vagyon felhasználásáról a céloknak megfelelően – díjazás, jutalom, támogatás, ösztöndíj, költségtérítés, természetbeni juttatások (így különösen szállás és étkezés) vagy segély, illetve tárgyi eszközök beszerzése, másokkal közös programban való költségviselés, egyesületi működési költségek, szerződéses ellenértékek kifizetése valamint egyéb alapszabályban meghatározott célok körébe tartozó kifizetések és vagyon felhasználások formájában – az elnökség dönt, továbbá dönt az egyesületi cél megvalósulását szolgáló költségekről, kiadásokról és egyesületi költségtérítésekről.

Az egyesület bevételeit az alapszabály V. pontja foglalja magába.

Az egyesület bármely bevétele növelheti az egyesület vagyonát, illetve közvetlenül az egyesület céljaira fordítható. A jelen célok elérése érdekében az egyesület bármilyen vagyontárgyat megszerezhet, megvásárolhat, bérbe vehet, tulajdonában tarthat és megterhelhet. Az egyesület vagyona az alapszabályban meghatározott célokra és az egyesület működési költségeinek fedezésére fordítható, és teljes egészében felhasználható. Az egyesület vagyonát elvárható gondossággal köteles kezelni. Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az egyesület részére juttatott adományokat könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

 

5.1. Az egyesület „kapcsolatai”

Az egyesület céljai megvalósítása érdekében önállóan, autonóm módon tevékenykedik. Működése során együttműködésre, folyamatos kapcsolattartásra, érdekegyeztetésre törekszik más, hasonló célokkal és értékrenddel rendelkező non-profit szervezetekkel.

Az együttműködés lehetséges formái: csatlakozás valamely egyesületi alapokon működő szervezetcsoporthoz, folyamatos szervezeti együttműködés együttműködési megállapodások alapján, illetve több szervezet által közösen működtetett programokhoz, projektekhez való csatlakozás, azokban való részvétel. Más társadalmi szervezettel való egyesülés illetve feloszlás felmondása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

 

5.2.  A közvélemény tájékoztatása és az egyesület médiakapcsolatai

 

Az egyesületet képviselő vezetőknek, így különösen az elnök és elnökhelyettes feladata, hogy az egyesület tevékenységéről a közvéleményt rendszeresen tájékoztassák.

A tájékoztatás történhet:

– Sajtótájékoztatók

– Tájékoztató anyagok terjesztése

– Hirdetések

– Más alkalmas eszközök és módszerek felhasználásával.

A fent megjelölt vezető tisztségviselők kötelesek a tömegkommunikációs szervezetekkel a lehető legjobb kapcsolatot fenntartani.

Az egyesület terveit és céljait illetően általánosságban az egyesület elnöke jogosult nyilatkozni, a vezető tisztségviselők az elnök engedélyével nyilatkozhatnak. A közölt információk helytállóságáért, az egyesület tevékenységének hiteles ismertetéséért a nyilatkozó vezető tisztségviselő felel, ezzel kapcsolatban az elnökség részére elszámolással tartozik.

Nem adható nyilatkozat üzleti titoknak, illetve bizalmas információnak minősülő dolgokról. A nyilatkozat, illetve az egyesület nevében vagy képviseletében tett bármely megnyilatkozás nem járhat mások személyiségi jogainak sérelmével, illetve jogosulatlan károkozással.

 

6.1.  Az egyesület tagjai

 

Az alakuló Közgyűlésen résztvevők az Egyesület alapító tagjai. A tagok belépési nyilatkozatát az egyesület Elnöksége részére kell benyújtani.  A taggá válásról az Elnökség soron következő ülésén jogosult és köteles döntést hozni és döntéséről a Felügyelő Bizottságot, valamint a Közgyűlést tájékoztatni.

A belépő tagok a tagdíjat két egyenlő részletben fizetik. Befizetési határidők: tárgyév március 15.. és  december 15.

A tagdíj befizetése a tagnyilvántartás alapja.

6.1.1 A tagok jogai

– A tagokat a MAFE tevékenységében mindenre kiterjedően azonos jogok illetik meg.

– A tag jogosult a MAFE munkájában, valamennyi rendezvényein részt venni, azokon véleményt nyilvánítani, ide nem értve a vezető és az ellenőrző szervek üléseit azzal, hogy annak jegyzőkönyveibe és irataiba jogosultak betekinteni.

– Bármely tag kezdeményezéssel élhet arra vonatkozóan, hogy valamely kérdést az egyesület abban illetékes szerve napirendre tűzzön és abban állást foglaljon.

– Minden tag választójoggal rendelkezik, az alapszabályban foglaltak szerint tisztségek viselésére választható.

– A Közgyűlések alkalmával az egy tag egy szavazat elvén szavazati jogukat gyakorolhatják, továbbá tanácskozási és indítványozási joggal rendelkeznek, a szavazás módja a következő:

1. A MAFE magánszemély tagja személyesen gyakorolhatja szavazati jogát, szavazati joga nem ruházható át.

2. A nem magányszemély tagok szavazati jogukat képviselőjük útján gyakorolhatják, a képviselőnek a nem magánszemély tag szavazati jogának gyakorlását megelőzően  a képviseleti jogosultságát igazolnia kell, a nem magánszemély tag képviselője lehet: az a magánszemély, aki közhiteles nyilvántartás szerint jogosult a képviseltre, és azt aláírási címpéldánnyal, vagy a szerv / szervezet hivatalos iratával igazolja, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan meghatalmazással rendelkezik a szavazati jog gyakorlására.

3. A MAFE azon tagja, amely olyan csoportja a magánszemélyeknek, amely meghatározott cél(ok) megvalósítása érdekében jogi alakzat nélküli csoportosulás, melyet közhiteles nyilvántartásba nem vettek – szavazati jogát olyan teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján gyakorolhatja, amelyet az a magánszemély állított ki, akivel a versenyszervező a futtatási engedélyt megkötötte vagy a képviseletet maga a futtatási engedélyt megkötő személy látja el.

– Igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket.

– A testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kérhetnek.

– Bármely tag jogosult a tudomására jutástól számított harminc napon belül az Egyesület bármely szervének határozatát bíróság előtt megtámadni.

– A  tagok részt vehetnek a MAFE tevékenységében, tisztségek viselésére választhatók és választójoggal rendelkeznek.

– Használhatják a MAFE létesítményeit, igénybe vehetik a MAFE szolgáltatásait.

 

6.1.2. Tagok kötelezettségei:

–          Kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait.

–          Végrehajthatják a MAFE közgyűlése által hozott határozatokat.

–          Saját tevékenységi területükön a törvényes lehetőségek keretein belül érvényt szereznek az Egyesület által meghatározott szakmai, versenyeztetési irányelveknek.

–          Kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladatokat, és tőle elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.

–          A MAFE tagjait a tagsági jogviszonyuk létesítésekor regisztrációs és eljárási díj megfizetése terheli, valamint tárgyévenként tagdíj fizetésére kötelezettek.

–          A regisztrációs és eljárási díj, valamint az éves tagdíj összegét első alkalommal az alakuló közgyűlés állapítja meg, majd azt követően közgyűlés határozhat a módosításról.

–          A regisztrációs és eljárási díjat az alapító tagok az alapszabály aláírásával egyidjűleg fizetik meg az alakuló közgyűlésen elnöknek megválasztott személy kezeihez átvételi elismervény ellenében, a további befizetések rendjéről és módjáról az elnökség határozatában dönt, amelyről köteles a tagokat írásban tájékoztatni.

–          Az éves tagdíj összegének megfizetése az alapító tagok esetében az Egyesület bíróság által történő nyilvántartásba vételét követően harminc napon belül, míg a csatlakozással belépő tagoknál a belépéskor egy összegben esedékes, míg a folyamatos tagság során a tagok az éves tagsági díjat két egyenlő részletben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kötelesek megfizetni az elnökség által meghatározott módon.

 

 

 

 

 

7.1. Vegyes és záró rendelkezések

 

Az egyesület szabályzatai kidolgozása, a megfelelő módosításokkal való ellátása, hatályosítása az egyesület titkára ,és az Elnök hatáskörébe tartozik.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot és valamennyi fent felsorolt szabályzatot az elnökség hagyja jóvá.

A szabályzatok nyilvántartását a titkár végzi.

A fenti rendelkezéseket az irányadó jogszabályokkal és az alapszabállyal összhangban kell értelmezni.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelkezéseit az egyesület közgyűlésének 2011. 12. 15-i ülése fogadta el.

 

Dunakeszi, 2011. 12. 15.

Hitelesítette:

..…………………………………   ..…………………………………

Deák György                                      Nagy István

elnök                                                  titkár

Tags: